Home

Radon blåbetong

Blåbetong, vad är det? Var finns och hur åtgärdas radon

Blåbetong avger förutom radon också gammastrålning, så bäst är att anlita ett företag som mäter med en gammastålningsmätare och säkerställer om det är blåbetong eller inte. Normalt görs en radonmätning med radonpuckar först för att i ett senare steg om nödvändigt kartlägga eventuella radonkällor Blåbetong är ett byggnadsmaterial som är starkt förknippat med radon och osäkerhet. Ofta blir den som hör ordet nämnas i samband med husköp orolig. Vi ska här försöka förklara hur blåbetong använts i Sverige, och vilka konsekvenser det har för de hus som är byggda med materialet I en del fall kan blåbetong orsaka radonhalter upp till 1 000 Bq/m³. På det viset kan blåbetong vara farligt och utgöra en hälsorisk för boende. Strålsäkerhetsmyndigheten upattar att totalt cirka 500 personer per år drabbas av lungcancer som en följd av radon i inomhusluften Radon i blåbetong Radon förekommer oftast helt naturligt i marken där det är radongas som tar sig upp genom marken och upp i byggnader genom sprickor och brunnar - detta gör att personerna som vistas sig inom byggnaden utsätt för radon vilket har en negativ hälsoeffekt och kan göra att personen får lungcancer Bergrund möter blåbetong ca. 1800bq/m3 i krypgrunden. Radon förekommer oftast helt naturligt i marken där det är radongas som tar sig upp genom marken och upp i byggnader genom sprickor och brunnar - detta gör att personerna som vistas sig inom byggnaden utsätt för radon vilket har en negativ hälsoeffekt och kan göra att personen får lungcancer

Blåbetong och radon . amir december 8, 2019 No Comments. Blåbetong är lättbetong som tillverkades mellan 1929 och fram till 1975 då den förbjöds. Blåbetongen innehåller alunskiffer, vilket gör att den får en blåaktig färg, därav namnet Om radonet kommer från byggnadsmaterialet. Öka luftomsättningen. I enklare fall räcker det ofta med att förbättra byggnadens ventilation. Väggar med blåbetong kan tätas med radontapet eller puts. Ska du renovera kan du samtidigt ta in ett företag som byter ut byggmaterialet i väggar som inte är bärande. Om radonet kommer från marke

Blåbetong - vad är det? - Rade

Blåbetong är ofta matt blå eller grå till färgen men kan skilja sig beroende på varifrån den härstammar, men brukar jämföras med en torr tvättsvamp. Eftersom alunskiffer användes vid tillverkningen av blåbetong, och detta har visat sig innehålla stora mängder radium vilket ger ifrån sig mycket radon kan det bli ett hälsoproblem för dig i din inomhusmiljö Blåbetong är ett mycket vanligt byggnadsmaterial i hus byggda fram t.o.m. 1978 då materialet förbjöds att användas vid byggande av bostäder. Felaktigt är det många som tror att blåbetong är den enda orsaken till radon i inomhusluft. Tvärtom orsakar radon från marken betydligt större problem med radon än vad blåbetong gör Om du har mätt radon och fått förhöjda värden finns det åtgärder du kan göra. - Om radonet i ditt hus kommer från blåbetong rekommenderas att ventilera bort radonet, vilket är betydligt enklare än att byta ut all blåbetong som ofta inte är tekniskt eller ekonomiskt genomförbart Radonsanering för blåbetong Om det står klart att det mesta radonet kommer från byggnadsmaterialet, det vill säga blåbetongen, kan vi radonsanera med hjälp av olika ventilationslösningar. Radonsanering med ventilationslösningar mot blåbetong kan vara lite knepigare än om det endast är markradon - kort kan man säga att en fördubblad ventilation halverar radonhalterna Radon har i sig själv låg radioaktivitet, men av radon bildas i sin tur så kallade radondöttrar. Och det är främst strålningen från dessa som kan bli så koncentrerad att vi måste tala om den som ett miljögift. Radondöttrarna har halveringstider i storleksordningen minuter. Radon och blåbetong

Hur farligt är det med blåbetong i hus? - Radonova

 1. Vad är blåbetong? Det byggnadsmaterial som i dagligt tal kallas blåbetong kan bilda radon i sådan mängd att radonhalten inomhus kan bli förhöjd, dvs. över riktvärdet som är 200 Bq/m3 inomhusluft. En annan benämning är blågrå lättbetong, vilket säger mer om materialet. Den sockerkaksliknande porositeten gör att materialet har relativt goda isolationsegenskaper men också att.
 2. Blåbetong har i stor utsträckning använts som byggnadsmaterial, främst för väggar men även för bjälklag. Det förekommer också att kross av blåbetong använts som fyllning i bjälklag. Innehållet av uran i blåbetongen innebär att lättbetongen avger gammastrålning och gasen radon som bildas när uranet sönderfaller
 3. Radon är ett grundämne, en radioaktiv ädelgas, med beteckning Rn och atomnummer 86. Den vanligast förekommande isotopen är radon-222, som bildas vid sönderfall av radium-226 och ingår i den sönderfallskedja som börjar med uran-238 och slutar med bly-206.Radon-222, som har en halveringstid på 3,8 dagar, är en gas som sprids lätt från till exempel uran- och radiumhaltig berggrund in.
 4. Om byggnadsmaterialet avger radon brukar man förbättra ventilationen. Det är framför allt blåbetong som avger radon. Om radonet kommer från marken, kan man först och främst täta läckor. Läckorna finns främst runt golvbrunnar och skyddsrör
 5. Radon letar sig in via sprickor i betonggolv, rör och ledningar, avloppsbrunnar, oventilerade torpargrunder m.m. Av de byggnadsmaterial som har använts i Sverige är det endast lättbetong innehållande alunskiffer, sk. blåbetong som ger problem med radon i inomhusluften. Blåbetong tillverkades från 1929 till 1975
 6. Med vår radonduk RST Radonstop får du ett fullständigt radonskydd mot radon i blåbetong. Monteringen är dessutom mycket enkel. Läs mer RST Radonstop stoppar radongas från blåbetong - i alla bostäder. Beställ här Det här är RST Radonstop
 7. Blåbetong. Radongas strålar konstant ur blåbetong. Strålningsklass, kemisk sammansättning och ytbeläggning påverkar hur mycket radon som läcker ut. En radonsanering handlar om att tunna ut gasen. En enkel tumregel är att en fördubbling av luftomsättningen halverar halten av radongas
Hur vet man om det är blåbetong i huset? - RadonAssistans

Radon i blåbetong AlltOmRado

Blåbetong radon - MARKS RADONMÄTNIN

Blåbetong och radon - danogips

 1. blåbetong som byggnadsmaterial; dricksvatten från brunnar borrade i radonförande berggrund; Riskerna med att dricka radonhaltigt vatten är små. Den största risken med radon i dricksvattnet anses vara risken att radon kommer ut i luften i bostaden. De hus som har de högsta radonhalterna i inomhusluften har marken som huvudsaklig källa
 2. Vi är i husköpartagen och har börjat läsa om radon och så.. Huset är byggt 1943, och källaren är byggd av hålbetong. Är hålbetong samma sak som blåbetong eller lättbetong som innehåller mycket radon
 3. Radon i marken. Radon från marken är den vanligaste orsaken till radon i byggnader. Det beror på att radium, som radon bildas av, finns i alla bergarter och därmed också i alla jordarter. Vilken typ av mark din fastighet är byggd på har stor betydelse för hur stor risken är för radon i inomhusluften. Radon i byggnadsmaterial - blåbetong

Blåbetongstapet mot Radon Idag finns det sk radontapeter att montera på väggar av Blåbetong. Tapeten sätts normalt upp på båda sidor av innerväggar av Blåbetong och kan då reducera radonhalten i rummen, förutsatt att god ventilation finns. Eventuell gammastrålning påverkas dock inte, men normalt ä Tema TEMA.5.3. Radon är den största källan till joniserande strålning. I staden finns många fastigheter med förhöjda radongashalter. Andelen hus med blåbetong är relativt hög Ett exempel på ett uran­haltigt byggmaterial är blåbetong, som tillverkats av alunskiffer. Blåbetong användes från 1929 till slutet av 1970-talet och före­kommer i många hus från 1960-talet och början av 1970-talet. Radon från vatten. Vatten från jordlager och berggrund innehåller radon Blåbetong Radon - blåbetong radon, radon, markradon, inomhusluft, ovk, ventilation, radon, värmemätning, radon åtgärder, radon krypgrund, radon sanering.

Radon från byggnadsmaterialet blåbetong (blå lättbetong) Blåbetong är ett alunskifferbaserat byggnadsmaterial som består av radium och som ger ifrån sig radon. Det kan finnas blåbetong i källar-, ytter- och innerväggar och ibland även i bjälklag. Miljökontoret spårade hus med blåbetong mellan 1979 och 1981 Radon kan även komma från byggnadsmaterialet blåbetong, som tillverkades 1929-1975 eller från dricksvattnet. Vårt kommunala dricksvatten i Danderyd är däremot inte radonhaltigt. Vid nyproduktion och ombyggnation är det viktigt att bygga så att radonet inte kan tränga in i bostaden. Det är också viktigt att kontrollmäta efteråt Om radonet kommer från blåbetong kan det vara lämpligt installera ett FT-system. Åtgärden kan även användas när man har en kombination av bygg- och markradon. För att hålla nere uppvärmningskostnader kompletteras detta ofta med en värmeväxlare, ett FTX-system. En fördel är att FTX-aggregat ger förbättrad luftkomfort i byggnaden Hur vet jag om det finns blåbetong i huset? Genom att göra en gammamätning. Då får man också reda på strålningsklassen. I nya hus kan det väl inte finnas markradon? Jo, det gör det faktiskt. Radonet kommer in genom vatten och elservicer eller via fjärrvärmen. Rörisolering måste skäras bort och sedan tätar man direkt mot röret/en Var kommer radonet ifrån? För att kunna välja rätt saneringsmetod måste man först ta reda på var radongasen kommer ifrån. Den vanligaste källan är markradon men radon kan även komma från byggmaterialet (s.k. blåbetong) eller från vattnet om man har egen brunn. Det kan också vara en kombination av dessa källor

Radon kan också finnas i dricksvatten, speciellt i vatten från bergborrade brunnar. Radon i vatten övergår lätt till inomhusluften när man använder vattnet. Läs mer om radon, radium och uran i brunnsvatten. Byggnadsmaterial kan också ge ifrån sig radon. I de allra flesta fall är mängden så liten att den inte har någon betydelse Radon. Radon kommer från marken och in i byggnaderna genom sprickor och otätheter i grunden, men även från byggnadsmaterialet blåbetong som tillverkades 1929-1975 Radon i byggmaterial. Alla byggnadsmaterial som är baserade på sten avger radon, normalt i små mängder. Blå lättbetong, ofta kallad blåbetong, avger mer radon än andra byggnadsmaterial. Blåbetong tillverkades mellan 1929 och 1975. Radon i dricksvatten. Gränsvärdet för dricksvatten är 1000 Bq/l

RAD7 kan användas för både sniffning samt noggranna korttids- eller långtidsmätningar. Instrumentet bygger på att en halvledardetektor mäter radondöttrar som insamlas med ett starkt elektriskt fält. RAD7 klarar av att energiupplösa de olika radonisotoperna radon (Radon-222) och toron (Radon-220) Radon kommer oftast från marken och berggrunden. Radon kommer in i byggnader genom sprickor och otätheter i grunden eller där el, vatten och avlopp går in i byggnaden. Radon kan också komma från byggnadsmaterialet blåbetong som tillverkades 1929-1975. Välfungerande ventilation kan minska radonhalten Blåbetong som användes från 1929 fram till 1970-talet är baserat på alunskiffer som avger höga nivåer av radon. Blåbetongen användes både i inner- och ytterväggar och i bjälklag. Nyare byggmaterial innebär inte någon radonrisk

Radon är något som bekymrar många i Sverige idag. Det är viktigt att man applicerar rätt metod för att åtgärda radonen och dess effekter. Antingen kommer radonen från en av dessa två olika källor I ett hus som byggt av blåbetong så kommer radonet frigöras från väggytan. Olika byggtekniker, vilken cementtyp som använts och hur exempelvis en vägg målats kan spela stor roll. Gränsvärdet för radon i inomhusluft är en radonhalt på högst 200 Bq/m3. Radongasen följer med ner i lungorna och ger skador på lungvävnaden som kan orsaka lungcancer. Radon syns inte, luktar inte och smakar ingenting. Det enda sättet att upptäcka det är genom mätning. Finns det blåbetong i ditt hus Radon kan komma från marken, byggnadsmaterial och vattnet. Beroende på var radon kommer från, finns det olika metoder att radonsanera. När radonkällan är lokaliserad är det viktigt att välja rätt åtgärd och att utföra den noggrant. Radonhalten varierar dels under dygnet, dels under året För att undersöka om radon kommer från byggnadsmaterialet används en gammamätare som mäter sönderfallet från radioaktiva ämnen. Blåbetong är en sådan källa. Enligt BBR 6:12 gäller: Gammastrålningsnivån får inte överstiga 0,3 μSv/h i rum där människor vistas mer än tillfälligt

Sanera radon - Boverke

Radon kan också finnas i vatten från djupborrade brunnar. När du spolar vatten som innehåller radon, avgår gasen till bostadsluften. Förhöjda halter kan ibland finnas i dåligt ventilerade utrymmen, hos hydroforen till exempel. Även byggmaterialet blåbetong kan avge radon. Gränsvärde för hälsoriske Radon finns överallt i naturen och förekommer naturligt i mark, luft och i vatten, men det avges även från byggnadsmaterial, främst från så kallad blåbetong. Markradon. Markradon förekommer och har uppmätts inom vissa områden i kommunen. Undersökningar av markradon görs numera i samband med upprättande av detaljplaner. Att mäta radon Förhöjda halter från blåbetong kan uppstå i flerbostadshus om ventilationen är dålig och strålningsklassen är hög. Annars blir det sällan förhöjda radonhalter om ventilationen är av typen mekanisk frånluft eller både till och frånluft, såvida inte markradon därutöver kommer in. Vanligt är också att boende stänger av/sätter igen till- och frånluftsventiler och därmed. Var finns radon? Radon finns i marken, luften och vattnet. Radon i bostäder kan komma från tre olika källor: marken under och runt om huset, blåbetong i byggnadsmaterialet, vatten från bergborrade brunnar eller kallkällor kan innehålla radon. Blåbetong användes från 1929 till slutet av 1970-talet. När ska jag göra en radonmätning Marken husen står på är den vanligaste orsaken till höga radonhalter, men radon kan även komma från byggnadsmaterialet blåbetong, eller från enskilt hushållsvatten. I marken är radonhalten alltid hög i förhållande till radonhalterna i inomhusluften i våra bostäder. Radon från marken finns i alla hus med markkontakt

Radon. Radon är en radioaktiv ädelgas som har sitt ursprung i uran. Den förekommer i större eller mindre mängd i marken, så kallad markradon, vilket är den vanligaste orsaken till radonproblem i inomhusluft. Men radon kan också komma från byggnadsmaterial, och då blåbetong Radon kan också avges från alunskifferbaserad lättbetong, så kallad blåbetong, som tillverkades mellan 1920-talet till 1978. Blåbetong som redan var tillverkat kan ha använts som byggmaterial efter 1978. Byggnader med byggmaterialet som radonkälla kan få en radonsanering utförd, oftast med hjälp av ventilation I Göteborg finns det många lägenheter som har en eller flera väggar av blå lättbetong, där det finns risk för att radonhalterna är högre än referensvärdet. När det gäller markradon ligger Göteborg till största delen i ett låg- eller normalriskområde, men det kan ändå bli problem med radon i bostäder med direkt markkontakt. Vårt kommunala dricksvatten kommer från ytvatten.

Blåbetong är en blandning av alunskiffer och kalksten. Det är en lättare porös betong med blågrå färg. Den ger ifrån sig både gammastrålning och radon Blå lättbetong däremot, avger mer radon än andra byggnadsmaterial. Blåbetong är ett alunskifferbaserat byggnadsmaterial som tillverkades mellan 1929 och 1975. Har det använts i både inner- och ytterväggar samt bjälklag, kan det orsaka radonhalter på upp till 1000 Bq/m3 På min arbetsplats finns det mycket blåbetong i väggarna. Räcker det med att förbättra ventilationen för att sänka radonhalten tillräckligt? Om det räcker med att förbättra ventilationen beror på om radonförekomsten till stor del kommer från blåbetongen, eller om det också finns ett betydande inslag av radon från marken Den största delen av radon i bostäder kommer från marken. I hus byggda med blåbetong i kombination med dålig ventilation kan man också uppmäta höga halter av radon. En jämförelse mellan 1950- och 1970-talen visar att radonhalterna ökat i bostäderna

Radonkällor i inomhusluften - Strålsäkerhetsmyndighete

 1. st två, helst tre månader och göras under eldningssäsong, oktober till och med april. Det är normalt under den tiden man värmer upp fastigheter och har stängda fönster och därmed riskerar att ha högre radonhalter
 2. Blåbetong. Den gråblå lättbetongen, som i dagligt tal kallas blåbetong, kan bilda radon i en sådan mängd att radonhalten inomhus kan överstiga riktvärdet för inomhusluft. Den blåaktiga färgen kommer från alunskiffer som blandats i betongen. Några varumärken är Ytong och Durox. Tillverkningstiden är mellan 1929 och 1976
 3. dre mängder. Radongasen i marken kan tränga in i husen genom sprickor i grunden, inspektionsluckor, golvbrunnar och andra rörgenomföringar. Även byggmaterialet blåbetong (alunskifferbaserad lättbetong) avger radon
 4. Radon ökar risken för lungcancer, men från det att någon utsatts för radon till dess att lungcancer kan påvisas kan det ta cirka 15 till 40 år. Rökning i kombination med radonstrålning innebär en ökad hälsorisk. Även familjemedlemmar och andra som utsätts för passiv rökning löper ökad risk att drabbas av lungcancer från radon
 5. Blåbetong användes mellan år 1929 och slutet av 1970-talet i ytterväggar, innerväggar och mellan bjälkar i hus. Om det finns mycket blåbetong i huset kan det finnas så mycket radon i luften inomhus att det kan vara farligt. Numera gör man inte byggnadsmaterial med så mycket radon i att det kan vara farligt

Blåbetong i hus - fakta och åtgärder Byggahus

Riktvärdet för radon i inomhusluft är 200 Bq/m3. Det betyder att radonhalten inomhus inte bör vara mer än 200 becquerel (Bq) per kubikmeter luft. Pris. Lägenhet - Villa 3 990 :-Betalmetod Swish eller kontant; Protokoll mailas ut inom 24 tim . Blåbetong. Blåbetong är en sorts lättbetong som har fått sitt namn efter den blåsvarta. Sedan finns det radon i alla byggnadsmaterial, baserade på sten men i små mängder. Det finns ju dock även blåbetong (mer om det sedan) som avger mer radon än alla andra byggnadsmaterial. Även i vanligt hushållsvatten finns det spår av radon, dock mycket liten. För de som använder djupborrade brunnar så är risken större Finns det radon i hushållsvattnet, avgår det till inomhusluften. Det är inte heller bra att dricka radonhaltigt vatten. Åtgärder. Om byggnadsmaterialet avger radon, brukar man förbättra ventilationen. Det är framför allt blåbetong som avger radon. Om radonet kommer från marken, kan man först och främst täta läckor Blåbetong - radon - cancer 31 augusti, 2011 av annelierydqvist Jo, så är det. Ett hus byggt i blåbetong avger radongas och ökar risken för dom som bor i huset att få cancerryyyys Radon kan finnas på tre ställen: i marken, i byggnadsmaterialet eller i dricksvattnet. Det är särskilt viktigt att mäta radon om du bor i ett område där radonhalten i marken är hög, vilket du kan få reda på genom att kontakta kommunens miljökontor. Blåbetong

I synnerhet blåbetong som innehåller alunskiffer, som i sin tur innehåller uran, kan ge upphov till höga radonhalter. Blåbetong är vanlig i hus som är byggda 1929-1972. Att byta ut det byggnadsmaterial som orsakar radonet är oftast inte ett rimligt alternativ, så i detta fall är bättre ventilation för att sänka radonhalten den bästa lösningen Radon från byggnadsmaterial. Alla byggnadsmaterial som är baserade på sten avger radon, normalt i små mängder. Blå lättbetong däremot, avger mer radon än andra byggnadsmaterial. Blåbetong tillverkades mellan åren 1929 och 1975 Radon - gränsvärde för småhusägare. I Sverige har vi ett radon gränsvärde på 200 Bq/m³ (bequerel), vid nyproduktion. Gränsvärdet återfinns i Boverkets byggregler BBR. För befintliga bostäder och lokaler är det Folkhälsomyndighetens allmänna råd om radon inomhus som styr med ett riktvärde på 200 Bq/m³. Regelver

Hus i blåbetong och radon 400 Bq/kbm, kommer FTX att lösa

Radon och dess effekter på hälsan. Radonexponering innebär risk för utvecklande av lungcancer när den finns i inomhusluften. Höga halter av radon under längre tid betyder högre risk. Även låga halter kan på sikt innebära risk. Hälsorisken med radonexponering är ännu större för rökare Blå lättbetong (blåbetong) avger däremot mer radon än andra byggnadsmaterial. Blåbetong är ett alunskifferbaserat byggnadsmaterial som tillverkades mellan 1929 och 1975. Det finns olika sorter av blåbetong som har tillverkats på olika platser i landet. Halten av radium är förhöjd i blåbetong och den varierar i de olika. Radon är en osynlig och luktfri ädelgas som endast kan upptäckas genom mätning. Bland byggnadsmaterialen är så kallad blåbetong den största källan till radon. Blåbetong tillverkades mellan 1929-1975. Många hus som är byggda med källare eller suterrängvåning under den här tiden kan innehålla blåbetong Radon kan komma från marken, vilket är den vanligast förekommande källan för radon, från vattnet eller från äldre byggnadsmaterial. Alla byggnadsmaterial av sten innehåller radium som kan sönderfalla till radongas, men det är främst blåbetong, som användes mellan 1929 och 1975, som kan avge höga halter radon

Blåbetong som användes i husbyggnation från 1929 till 1975 avger mer radon än annat byggnadsmaterial. Vi kan inte veta om det förekommer blåbetong i våra hus. Radon i hushållsvatten förekommer inte där man har en ytvattentäkt eller, som hos oss, får vatten från ett kommunalt vattenverk Hittar vi radon i fastigheten, till exempel i blåbetong som användes mycket mellan åren 1929 till 1970, går det alldeles utmärkt att justera fastighetens ventiler för att få bort radonet. När vi gör en radonmätning i Skåne och hittar radon i huset, dricksvattnet eller i marken ser vi till att justera ventiler som kan avlägsna radonet i huset Text: Cathrine Bülow. Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som kan finnas i olika mineraliska byggmaterial (främst blå lättbetong), i vatten och i berggrunden. Radon ökar risken för lungcancer. Strålsäkerhetsmyndigheten upattar att mellan 400 och 500 lungcancerfall per år orsakas av radon i inomhusmiljön och att hela 400 000 bostäder i Sverige har förhöjda. Radon finns i byggmaterial som tillverkades fram till 1975, så kallad blåbetong. Ett ännu större men kanske mindre allmänt känt problem är markradon, alltså radon som kommer naturligt direkt från marken. Tio procent av ytan i Sverige anses vara högradonmark. Vatten (från t.ex. borrade brunnar) kan också innehålla radon Radon i bostäder är den dominerande orsaken till exponering för joniserande strålning i Sverige. Marken är den viktigaste källan, men även byggmaterial av uranrik lättbetong (s.k. blåbetong) står för en stor del av exponeringen. Blåbetong användes främst mellan 1950 och 1975, och finns i ca 10 % av landets bostäder

Video: Blåbetong RadonAssistan

Åtgärda radon - viivilla

BLåbetong kan avge farlig halt av radon. Nästan all mark avger radon och det är inte bara om själva huset är byggt av radonrikt material som det är hälsovådligt. Även marken som huset byggs på kan innehålla höga halter av radon. Är då huset ej byggt radonsäkert kan man få för höga halter radon i huset Radon i byggnadsmaterial Alla byggnadsmaterial som är baserade på sten avger radon små mängder, med undantag av blå lättbetong avger mer radon än andra material. Blå lättbetong är ett alunskifferbaserat material som innehåller naturligt radon Mätning av radon bör göras vid dessa tillfällen: • Vid husköp • Vid ny-, om- och tillbyggnad av småhus • Om du vet eller misstänker att huset ligger i ett område med höga halter av markradon eller är byggt med blåbetong • Vid förändring av ventilation eller uppvärmningssystem • Om det har gått tio år sedan senaste. Blåbetong består av alunskiffer med innehåll av uran som avger gammastrålning och radon. Materialet har använts främst som mellanväggar, men även som bjälklag och bjälklagsfyllning i hus byggda mellan 1929-1975. Radon är en radioaktiv gas som bildas när radium sönderfaller Radon är en radioaktiv gas som förekommer naturligt i marken. Den kan även förekomma i byggnadsmaterial, främst blåbetong. Blåbetong producerades och användes som byggmaterial i hus från 1929 fram till 1975. Långvarig exponering för radon ökar risken att drabbas av lungcancer. Risken är större ju högre radonhalten är i luften

Byggnadsmaterial Byggnadsmaterialet blåbetong, det vill säga alunskifferbaserad gasbetong, användes från 1920-talet fram till 1978. Tillverkning av detta byggnadsmaterial förbjöds 1975. Halterna av radon från blåbetong kan bli så höga att de utgör en risk för hälsan Radon kan finnas i byggnadsmaterial, marken och i dricksvatten. Radon i vatten (egen brunn) Mät även om du vet eller misstänker att huset ligger i ett område med höga halter av markradon eller är byggt med blåbetong. Radon vid köp och sälj av fastighet Referensnivån för radon i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till är enligt strålskyddsförordningen 200 becquerel (Bq) per kubikmeter luft inomhus. Radonhalten bör mätas ungefär vart tionde år samt efter renovering. I hus byggda av blåbetong kan man behöva mäta oftare Därigenom vänds luftströmmen så att den går från huset ner i grunden, vilket då hindrar radonet att läcka in i huset. Detta åstadkoms genom montage av vår radonsug. Här får man också på köpet den positiva bieffekten att radonsugen gör som namnet antyder, suger till sig den radongas som finns i närheten och sprutar ut denna i uteluften där den snabbt späds ut till ofarliga. Radon är en radiokativ ädelgas, som när den frigörs i vår inomhusluft är den näst största orsaken till lungcancer i Sverige, efter rökning. Vid radonmätningar kan blåbetong orsaka halter upp till 800 Bq/m3, det vill säga långt över gränsvärdet på 200 Bq/m3

Hur farligt är radon? - Boverke

Radon, som kan förekomma i mark, vatten och i byggnadsmaterialet blåbetong, är en luktfri och osynlig gas som bildas, då det radioaktiva grundämnet radium-226 sönderfaller till så kallade radondöttrar. Radondöttrarnas atomkärnor fastnar på rök och damm som man sedan andas in Radon finns naturligt i berggrunden och kan även finnas i hus byggda av blåbetong. I höga halter i inomhusluften under lång tid utgör radon en risk för lungcancer. I Leksands kommun finns många bostäder och andra lokaler där det förekommer höga halter av radon, antingen från marken eller byggnadsmaterialet Två olika typer av radon. Den ovan nämnda typen av radon brukar kallas markradon, eftersom den härstammar från marken. Det finns även en annan källa till radon och det är själva byggmaterialet i huset. Särskilt i hus byggda mellan 1929 och 1985 ska man vara vaksam på om det finns s.k. blåbetong i väggar eller andra delar av huset Sverige har radioaktiva markförhållanden, det finns dessutom 400.000 bostäder byggda i gammastrålande blåbetong. Det tredje skälet är radonhaltigt vatten, vilket påverkar den som har egen borrad brunn. Att kontrollera mängden radon i inomhusluften är dess bättre enkelt Radon i dricksvatten. Allt vatten som kommer från jordlager och berggrund innehåller radon, i olika halter. Det kommunala vattnet renas innan det går ut till hushållen och innehåller därför inget, eller väldigt låga halter radon. Radon i dricksvatten kan, som dryck, långsiktigt ge skador på mage och tarm

Blåbetong - vad är det? - Radonmätning

Radon. Vill du göra en radonmätning i din bostad? Mellan åren 1929 och 1975 användes gråblå alunskifferbaserad lättbetong (blåbetong) som byggnadsmaterial i cirka 400 000 bostäder i Sverige. Blåbetongen kan avge radongas till inomhusluften. Är ytterväggar,. Radoninstrument, radonmätare och radonlogger från Swema. Radon är en radioaktiv gas som finns i viss mark och i byggmaterialet blåbetong. Välkommen till Swema RADON Radon är en radioaktiv gas och mäts i becquerel per kubikmeter (Bq/m3) luft. Radon och tobaksrök är bland de farligaste vi har i våra bostäder. Bor du under lång tid i ett hus med höga radonhalter ökar risken för lungcancer. Socialstyrelsens riktvärden för radon ligger på 200 Bq/m3 luft. Senast 2020 skall Sveriges alla [ Fastighetsbeteckning där du har mätt radon. Riksnyckel-ID (även kallat byggnads-ID) för de byggnader där du har mätt radon. Om du inte vet riksnyckel-ID för byggnaderna kan du få hjälp av Kungsbacka direkt via info@kungsbacka.se eller 0300-83 40 00. Uppgifterna finns också i Lantmäteriets register

Om radon » Svensk Radonförenin

Radon kräver rätt expertis. Det finns olika metoder för att få bukt med radon i inomhusmiljön. Ta hjälp av utbildad fackman innan du påbörjar åtgärder. Höga halter av radon i huset kan bero på flera orsaker, till exempel läckage från marken eller från betongmaterialet blåbetong Radon är en radioaktiv gas som finns i marken. Den kan tränga in i husen genom sprickor i grunden, otäta rörgenomföringar, otäta golvbrunnar eller på annat sätt. Även byggnadsmaterialet blåbetong lämnar radon. Miljöavdelningen är angelägna att kartlägga de bostäder i kommunen som har för höga halter av radon

Har du radon i huset? - Anticime

Radon kommer från marken under och runt om byggnader och in i byggnaderna genom sprickor och otätheter i grunden eller där el, vatten och avlopp går in i byggnaden, men även från byggnadsmaterialet blåbetong, som tillverkades 1929-1975. Radon kan också komma från hushållsvattnet - men vårt kommunala dricksvatten är inte radonhaltigt Åtgärder - radon från blåbetong Om du har förhöjda radonhalter i din fastighet måste du ta reda på varifrån radonet kommer för att kunna åtgärda det på rätt sätt. Om byggnadsmaterialet avger radon behöver du öka luftomsättningen för att sänka radonhalten Men radon kan också komma från byggnadsmaterial och från hushållsvattnet. Allt byggnadsmaterial av sten och lera innehåller radioaktiva ämnen, men vanligtvis i små mängder. Viss sorts lättbetong, så kallad blåbetong, som användes från 1929 till slutet av 1970-talet, kan däremot ge höga radonhalter Det är dock inte så att radon vid ett enstaka tillfälle i normala miljöer med höga halter av radon kan göra att en person får lungcancer men om man vistas till exempel i en bostad eller lokal dagligen som har för höga halter av radon så kan lungcancer uppkomma - det kräver dock att man vistats i sådana miljöer dagligen i cirka tio till femtio år beroende på hur hög halten är

 • Attraktion i luften.
 • Synsam group gala conference.
 • Never back down no surrender stream.
 • Cream legbar säljes.
 • Doctor profession.
 • Wii singstar.
 • Till dem det berör.
 • Gta 5 apartment interiors.
 • Fairy tail release date 2018.
 • Raggare sverige.
 • Hur påverkas barn av deprimerade föräldrar.
 • Skotska städer lista.
 • Kulturskolan dans uddevalla.
 • Klädskåp ikea.
 • Spieletester brettspiele.
 • Eps finance.
 • Freudenberg filter.
 • Extrajobb uppsala ungdom.
 • To do list windows 10.
 • Salt diskmaskin ikea.
 • Fika vid vattnet stockholm.
 • Paisley golf.
 • Cnh currency.
 • Vad kallas österlandets vise män med trolldomsförmåga.
 • Eurosport player norge.
 • Trier card.
 • Begreppet nationalism.
 • Ecodan me900.
 • Tanzlokal homburg saarland.
 • De redan frälsta umeå.
 • Mrs och mr.
 • Sultan kösen death.
 • Klädstång justerbar.
 • Laboratorieprodukter.
 • Lägenheter fagersta ringvägen.
 • Julafton i bangkok.
 • Övning sätta gränser.
 • Nätverkskabel adapter usb.
 • Volvo stereo bluetooth.
 • Clas ohlson sladd.
 • Deutscher arzt in der schweiz.