Home

Gällande detaljplaner göteborg

Gällande planer. Här kan du via våra karttjänster ta fram gällande detaljplaner, stadsplaner, ändringar av detaljplaner och områdesbestämmelser. Söker du byggnadsplaner eller avstyckningsplaner måste dessa beställas via kundservice@sbk.goteborg.se. Om du inte hittar någon plan på din fastighet, mejla kundservice@sbk.goteborg.s Kommuner tar fram detaljplaner enligt en väl definierad process för att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt, för att se till berörda får insyn och för att förankra förslaget. Boverkets vägledning om detaljplaneprocessen gäller för förslag till detaljplaner som kommunen fattat beslut om att påbörja efter den 1 januari 2015 Göteborgs Stad har lagt upp alla gällande detaljplaner och alla äldre gällande stadsplaner sökbara och tillgängliga på nätet. Länk: Gällande planer Ett exempel på en stadsplan från långgatorna. .

Gällande planer - Göteborgs Sta

Planen är inte juridiskt bindande, men är vägledande för beslut som fattas i kommunen och hos andra myndigheter, till exempel när det gäller detaljplaner och bygglov. I Göteborg är det byggnadsnämnden som ansvarar för arbetet med en ny översiktsplanen I sökfunktionen i det vita fältet högst upp till vänster i kartan kan du ta fram gällande detaljplan för ett område genom att uppge adress eller fastighetsbeteckning. Klicka sedan på knappen planfråga och klicka i kartan för att markera vilken plan du vill veta mer om

Gällande detaljplaner; Din webbläsare stödjer inte javascript! Då sök ej fungerar optimalt kan du ändå få en sajtöversikt till ett stort antal standardsidor. På kungalv.se använder vi både javascript och kakor (cookies) för bästa möjliga upplevelse på så många olika typer av enheter som möjligt

En detaljplan, förkortat Dp, (tidigare stadsplan, byggnadsplan eller avstyckningsplan) är ett dokument inom fysisk planering och anger hur ett begränsat område i en kommun eller motsvarande skall bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas. I Sverige gäller att äldre planer som stadsplaner, byggnadsplaner och avstyckningsplaner ses som detaljplaner Gällande detaljplaner visas som gröna fält. Pågående planer visas som blåa fält. Zooma in till det område du är intresserad av. Klicka med musen på det område du är intresserad av. Via rutan du får upp kan du klicka dig vidare till respektive detaljplans plankarta och dokument Res smidigt och bekvämt till och från flygplatser i Stockholm, Göteborg och Malmö. Betyg Tripadvisor: 4,5/5. Hög service. Köp online för bästa pris Göteborg Landvetter Flygplats. Syftet med denna detaljplan är att ändra gällande detaljplaner så att det. GÄLLANDE OCH PÅGÅENDE DETALJPLANER. Sign in to Karlskrona kommun Sign out. Ny detaljplan upprättas där en breddning av vägen strider mot gällande detaljplaner. Vägledning parkeringstal vid detaljplaner och bygglov bestämmelser i gällande detaljplaner på sträck-orna. Programfrågor Följande programfrågor har i starthandlingen angetts som mest angelägna att belysa: • Vilket alternativ ger den optimala lös-ningen för resecentrum Göteborg C? • Vilket alternativ ger de bästa komplet-terande stationerna till Göteborg C (målpunkter

Förprövning gällande detaljplaner för Linbanestationer, linjesträckning och torn på Hisingen inom stadsdelarna Masthugget, Lindholmen, Rambergsstaden och Brämaregården farleden 995 mellan Göteborg Frihamnen och Vänersborg Normansgrund utgör områ-den av riksintresse för sjöfart Detaljplanen strider därmed mot 3 kap. 6 § MB. De aktuella riksintressena för kulturmiljövård i Göteborg utgör både sammantaget och var för sig, ett unikt kulturmiljöarv för vilket det inte finns någon motsvarighet i landet, varför stor restriktivitet råda vad gäller antagande av detaljplaner som riskerar att skada dessa miljöer Gällande detaljplaner. Det är detaljplanen som styr vad du får bygga på din fastighet. Här hittar du gällande detaljplaner i Nynäshamns kommun. Hitta detaljplan på karta. I kommunens karta på webben hittar du alla Nynäshamns kommuns gällande detaljplaner och information om vilka bestämmelser som gäller inom detaljplanen Alla gällande detaljplaner finns som pdf:er nedan samt tillgängliga på miljö- och byggkontoret i Kommunhuset; Hamngatan 3 i Lomma. Besökstider är tisdagar kl 16-18. Vid övriga tider, boka tid för ett besök. Börja med att leta upp gällande detaljplan i kommunkartan nedan. Leta sedan upp motsvarande detaljplanenummer i listan

Nedan hittar du en karta över gällande detaljplaner i Sölvesborg, alltså vad man kan göra med marken i kommunen idag. Klicka i kartan för att få fram en aktuell plankarta och planbeskrivning. Vid streckade ytor finns två länkade planer, använd pilen i dialogrutan för att välja. I sökrutan kan du söka efter plannummer Göteborg. Planområdet sträcker sig mellan Gullbergsvass och Almedal. Den största delen är järnvägstunnel under mark. Detaljplanen för järnvägstunneln är en ändring av detaljplan. Syftet med denna detaljplan är att ändra gällande detaljplaner så att det blir möjligt att bygga den del av Västlänken som går i tunnel under marken

Detaljplaner och områdesbestämmelser Länsstyrelsen

Gällande detaljplaner. Ett planprogram tas fram om det behövs för att underlätta detaljplanearbetet. Detaljplanen talar om hur marken ska användas inom ett visst område. De flesta detaljplanerna på Orust finns i våra tätorter. Planprogram. Första steget i planprocessen är planprogrammet För nästan all bebyggelse i Sollentuna finns det detaljplaner som visar hur kommunens mark och vatten får användas. Detaljplanen visar även hur bebyggelsen får se ut och vad du får och inte får göra på en viss plats. Att en detaljplan är gällande innebär att den är antagen politiskt

Göteborgs gällande stadsplaner och detaljplaner finns nu

Skärpta råd för att bromsa ökad smittspridning av covid-19. Start / Bygga, bo och miljö / Planarbete / Detaljplaner / Mölnlycke Lyssn Gällande detaljplaner Telefon: 0498-26 90 00, knappval 2 E-post: kundtjanst.bygglov@gotland.se Pågående detaljplaner Se respektive handläggare i presentationen av detaljplaner under arbete detaljplaner • Start skapa nya detaljplaner digitalt • Implementerat kvalitetssäkring • Medverkat i nationella projekt, remisser och referensgrupper, konferenser, WS, samarbetat med andra kommuner • Påbörjat visualisering av digitala detaljplaner • Ca 4000 gällande detaljplaner Plan, LMA, Bygg, GDA (GIS, IT), Verksamhetsstyrnin Digitalisering av detaljplaner, Göteborg Anela Mahmutovic, projektledare. Hållbar stad - öppen för världen DAD-projektet Okt 2016 Feb 2017 Okt 2017 April 2018 detaljplaner • Ca 4000 gällande detaljplaner Plan, LMA, Bygg, GDA (GIS, IT), Verksamhetsstyrning (jurist, arkivarie) Organisation

Linbanestation Wieselgrensplatsen - Radar

Hizb IhGällande Detaljplaner Göteborg. Använd dessa fantastiska inspirerande bilder för din blogg, tumblr, webbplats, portfölj eller vad du än väljer att dela. Göteborgs gällande stadsplaner och detaljplaner finns nu på Tillägg till planbeskrivning Betänketid nr 2 pdf, 1 - Göteborg Det här gäller för äldre detaljplaner. Boverkets bemyndigande gäller endast nya detaljplaner. Det innebär att föreskrifterna inte kommer att gälla äldre planer. Det är fritt fram för kommuner att digitalisera äldre planer men det finns inga krav på att ett sådant arbete ska utföras. Om ett sådant arbete planeras, tänk på. Gällande detaljplaner och områdes-bestämmelser. Här hittar du gällande detaljplaner och områdesbestämmelser. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut inom ett visst område. Texten uppdaterad 2020-09-25 Hitta detaljplaner i Solnakartan. Gällande detaljplaner i Solnakartan. I kartan kan du hitta beteckningen på den detaljplan som gäller för fastigheten du är intresserad av. Stadsdelar och områden förändras allt eftersom staden utvecklas. Planerna är sorterade efter den faktiska indelning som gäller idag

Gällande Detaljplaner Göteborg

Gällande detaljplaner . Alla gällande detaljplaner (planer som vunnit laga kraft) hittar du i Linköpings karta. Zooma in tills dess att beteckningarna visas och klicka sedan på den plan du vill ha information om 01 februari 2018. Digitalisering av grundkartor och detaljplaner. Boverket fick den 26 januari 2017 i uppdrag av regeringen att utreda om det finns behov av att genom föreskrifter reglera vilken standard som ska gälla för hur detaljplaner ska utformas tekniskt för att förenkla informationsutbyte digitalt, hur en sådan författningsreglering i så fall kan se ut och inom vilken tidsram. De detaljplaner som vunnit laga kraft är de planer som är gällande. I kartan nedan visar de gråmarkerade ytorna planlagda och gällande planer. Om du klickar på ett specifikt område på kartan kan du få information om vilken plan som gäller på platsen samt att du kan ladda ner handlingar som beskriver vad som tillåts i det valda området (plankarta och planbeskrivning) På uppdrag av Trafikverket bygger NCC en betydande etapp av Västlänkens dubbelspåriga järnväg för pendel- och regiontåg under centrala Göteborg. Uppdraget omfattar fas 1 av deletapp Centralen(länk), samt deletapp Korsvägen som NCC kommer uppföra tillsammans med tyska Wayss & Freytag Ingenieurbau AG Gällande detaljplaner. I Uddevalla kommun finns ett antal gällande planer. Här kan du se en lista på detaljplaner som vunnit laga kraft från och med år 2004. Det går också att gå via kartan och klicka på en detaljplan för att få information

Grönt ljus för Hagastationen i fullmäktige - P4 Göteborg

Gällande detaljplaner på karta: Gällande detaljplaner i bokstavsordning. Allehuset D900523. Backa B580305 Backa D900608 Backa S870311 Backatomten B731105 Berga B610720 Biblioteket D20091106 Björnbodavägen D990602 Blåbärsvägen D20120521 Brittas backe D20050518 Brollsta golf O930927 Bällsta D90100 Detaljplaner Detaljplaner Detaljplaner. Detaljplan - Ansökan Om detaljplaner När du ska bygga nytt eller förändra bebyggelse som redan finns, krävs det ibland att en detaljplan ändras eller att en ny tas fram. Pågående Detaljplanekartan visar pågående planarbeten samt antagna och gällande detaljplaner Gällande detaljplaner. Detaljplanen styr hur mark och vatten får användas inom ett område. Här finns till exempel information om hur hög en byggnad får vara och vilken typ av byggnader som är tillåtna. Utanför detaljplanelagt område gäller ofta andra regler för till exempel bygglov Gällande detaljplaner. Här hittar du många av de planer som har vunnit laga kraft i Salems kommun. De är sorterade efter vilken del av kommunen de gäller. Tryck på bilden för att komma till detaljplaneöversikten i pdf-format. Rönninge. 81-02 Rönninge 1:345 och Hallinge 2:38 m fl gälla för hur detaljplaner ska utformas tekniskt för att förenkla informa-tionsutbyte digitalt, hur en sådan författningsreglering i så fall kan se ut och inom vilken tidsram kommuner och berörda företag kan genomföra en om-ställning av sitt arbetssätt (dnr N2017/00584/PBB)

Gällande detaljplaner visas som blå fält. Pågående planer visas som blårandiga fält. Zooma in till det område du är intresserad av. Klicka med musen på det område du är intresserad av. Via rutan du får upp kan du klicka dig vidare till respektive detaljplans plankarta och dokument Gällande detaljplaner. I Håbo kommun finns drygt 200 gällande detaljplaner. I Håbokartan hittar du de detaljplaner som gäller i Håbo kommun. Välj kartan för fysisk planering som innehåller information om bland annat gällande detaljplaner, pågående planuppdrag och den fördjupade översiktsplanen Gällande detaljplaner Här hittar du information kring de gällande detaljplaner, stadsplaner, byggnadsplaner samt områdesbestämmelser i Vadstena kommun. Navigera i kartan och klicka inom en polygon för att ta fram mer information om berörda planen

Gällande detaljplaner - Mölnda

Gällivare kommun, Tingshusgatan 8-10, 982 81 Gällivare Telefon: 0970-818 000, Fax: 0970-144 51 E-post post@gallivare.se Kommunhusets öppettider: Mån-Tor 7.45-16.30 Dubbelt så dyra detaljplaner i Göteborg som i Stockholm. Det gäller att ta till vara den, säger Johan Trouvé, vd på Västsvenska Handelskammaren, i ett pressmeddelnade. Enligt rapporten har dessutom Göteborg den högsta andelen överklaganden, 43 procent, vilket kan jämföras med Malmös 14 procent och Stockholms 39 procent

Hitta gällande detaljplaner. I Planarkivet hittar du alla gällande detaljplaner i Gävle kommun. Här kan du enkelt se om det finns någon gällande detaljplan i området du är intresserad av och vad den i så fall innehåller. Detaljplaner under arbete Detaljplaner kan se väldigt olika ut. Gällande detaljplaner kan se olika ut och ha olika detaljeringsgrad. Detta beror dels på att områden skiljer sig åt och i bland kan det vara befogat att reglera mer inom ett visst område men det kan också bero på att detaljplaner har tagits fram under olika tidsperioder Gällande detaljplaner Vill du få tag på gällande detaljplan eller områdesbestämmelser för en fasighet eller plats, kontakta kommunen via kontaktuppgifterna under rubriken Kontakt. Har du frågor kring gällande detaljplan eller vill boka tid för att träffas, kontakta kommunen via kontaktuppgifterna under rubriken Kontakt

Ulf Juto - Senior konsult - Ramböll Sverige | LinkedIn

Klicka i rutan för Gällande detaljplaner eller Pågående detaljplanering. Zooma in det aktuella området för att kunna urskilja områdets plangränser. Klicka på aktuellt område på kartan. Du ser nu vilken plan (nummer) som gäller. Klicka på länken under Mer information Gällande detaljplaner. Saknar du någon information? Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling Här kan du hitta alla gällande detaljplaner för Tyresö kommun. Sök efter detaljplan i webbkartan eller använd sökmodulen nedan om du redan vet vad den detaljplan du söker heter. Du kan också filtrera efter den kommundel du är intresserad av Detaljplaner och områdesbestämmelser En detaljplan reglerar hur mark och vatten får användas inom ett visst område. Om behovet av precisering är mindre kan områdesbestämmelser användas istället Gällande detaljplaner I Nässjökartan kan du se alla gällande detaljplaner i kommunen och öppna en länk till plankarta och planhandling i pdf-format. Du kan även spara en kopia av pdf-filen eller skriva ut den

Detaljplanering - hoganas

 1. En gällande detaljplan är en plan som anger grunden för hur mycket du får bygga, var du får bygga etc. Det är den du behöver läsa innan du söker bygglov. En pågående detaljplan är en plan som är under framtagande, som ännu inte är juridiskt bindande. Du hittar planer som staden jobbar med under pågående detaljplaner
 2. Göteborg Kommunstyrelsen har i sista sekund stoppat avbrytandet av linbanans detaljplaner. Byggnadsnämndens ordförande Hampus Magnusson (M) hade så sent som igår räknat med att skrota.
 3. Ändring av detaljplaner för LINBANA MELLAN JÄRNTORGET OCH LINDHOLMEN (LINAN) inom stadsdelen Lindholmen i Göteborg Planområdesgräns Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Gällande detaljplaner: 1480K-II-24411480K-II-4691 1480K-II-24711480K-II-4720 1480K-II-35441480K-II-4899 1480K-II-39501480K-II-5008 1480K-II-431
 4. I kartan här nedan hittar du gällande detaljplaner. I många fall är endast plankartan publicerad eftersom planhandlingar som innehåller personnamn inte får publiceras på grund av dataskyddsförordningen GDPR. Dessa handlingar kan beställas hos Planavdelningen eller Bygglovsavdelningen
 5. Här kan du läsa mer om de gällande detaljplanerana som finns i kommunen. Bröderna, Sämsholm. Horsb
 6. Alla detaljplaner anger användning (t ex bostäder, handel, park eller industri) och ofta hur mycket som får byggas inom ett område (exploateringsgrad). En detaljplan reglerar också ofta placering, utformning mm. Det kan gälla hur många våningar, hur nära tomtgräns man får bygga och om det finns mark som inte får bebyggas
 7. Pågående detaljplaner I kartan nedan presenteras de förslag på detaljplaner och planprogram som Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att arbeta med. Alla planer befinner sig i olika skeden

Äldre planer - PBL kunskapsbanken - Boverke

Gällande detaljplaner, laga kraft Gällande detaljplaner som har vunnit laga kraft. Skriv ut. Senast uppdaterad: 5 oktober 2020 10:07. Redaktör för sidan: Maria Busk. Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas Relaterade länkar. Blanketter; Kontaktuppgifter till. Här finns Boverkets vägledning om detaljplanering. Du kan bland annat läsa om planprocessen för en detaljplan, vilka planbestämmelser som kan användas eller fördjupa dig i specifika frågor som buller eller dagvatten relaterat till detaljplanering Ny järnväg mellan Göteborg och Borås Marks nya arbetsmarknadsenhet vill öka samarbetet Nytt system ska förbättra servicen till dig som bor och verkar i Marks kommun Arbeten med rensning Samtliga gällande detaljplaner finns på Bygg- och miljökontorets byggenhet

Detaljplaner och områdesbestämmelser Lyssna I kartan ovan hittar du gällande planer i lila färg samt planer som Vellinge kommun just nu arbetar med att ta fram och som därmed är i en pågående detaljplaneprocess i orange färg Gällande detaljplaner. Här hittar du de områden i Kävlinge kommun som omfattas av en gällande detaljplan. Klicka på ett område för att få fram handlingar. Gällande detaljplaner- karta. Dubbelklicka i kartan eller klicka på zoomknapparna för att förstora kartan Gällande detaljplaner Visa eller göm underssidor till Gällande detaljplaner. Områdesplan Macksta. PL 100 Kvarteret Adlis. PL 103 Kvarteret Ran 2. PL 104 Kvarteret Lingonet. PL 106 Kvarteren Fasanen, Rapphönan och Hägern. PL 107 Nygård. PL 108 Pungbo, del av stigarna Nyhetsbyrån som tar tempen på drogkampen - ett samarbete mellan nykterhetsrörelsen IOGT-NTO, Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle, A Non smoking Generation och Frilansgruppen Rasp Bland annat finns alla gällande, pågående och kommande detaljplaner. Du väljer vad du vill se i menyn under rubriken Detaljplaner. Karta över detaljplaner. Guide till detaljplaneprocessen. Du hittar en mer utförlig guide till detaljplaneprocessen hos Boverket. Boverkets detaljplaneguide

Startsidan - Boverke

Här hittar du alla gällande detaljplaner, klicka på ett område i kartan för att se vilka detaljplanehandlingar som finns tillgängliga Detaljplaner i Vetlanda kommun som är ute på samråd eller granskning. En möjlighet för dig att tycka till

Gällande detaljplaner för Riksdalersgatan 23, från år 1963 respektive år 1950 anger bil-uppställning och allmänplats: park. Gällande detaljplan för Riksdalersgatan 1, från år 1965 anger centrumändamål: endast för samlings- och föreningslokaler och därmed samhörigt ändamål. Genomförandetiden har gått ut för dessa planer Gällande detaljplaner. För att se gällande detaljplaner inom Öckerö kommun kan du följa denna länk till vårt kartverktyg. För att hitta området du är intresserad av, kan du söka på adressen i sökfältet i högra hörnet. För att visa detaljplanen som gäller för området: Klicka på Bygga och bo i vänstra spalte Du är här: Startsida / Bygga och bo / Samhällsplanering / Detaljplanering / Gällande detaljplaner. Detaljplanering Gällande detaljplaner Pågående detaljplaner Gällande detaljplaner. Flerfamiljhus Färgelanda centrum. Solbergsområdet. Solbergsområdet II. Konvaljbacken. Håvesten. Gränstorpet Gällande detaljplaner. Efter att kommunen har antagit detaljplanen kan berörda sakägare överklaga kommunens beslut. Om detaljplanen inte överklagas eller att detaljplanen senare avgörs på högre instans, då vinner detaljplanen laga kraft. Med det menas att den börjar gälla

Gällande detaljplaner - Borås Sta

Detaljplaner - Region Gotlan

 1. Gällande detaljplaner. Du hittar lagakrafthandlingar till alla planer som fått laga kraft i kommunens webbkarta. Sök på detaljplanenumret. I webbkartan kan du även se vilka områden som omfattas av detaljplan eller berörs av pågående planering. Till kommunens webbkarta
 2. Gällande detaljplaner. Gällande detaljplaner Här finns gällande detaljplaner i Pajala kommun. Välj ort för att se alla detaljplaner som finns tillgängliga på hemsidan. Pajala Junosuando Korpilombol
 3. Detaljplaner under arbete i Strängnäs stad Bonden 11, 12, 14 och Läraren 11 Eldsund 6:16, del av, etapp 3 norr, Eldsundsvike
 4. Gällande detaljplaner i Eksjö kommun. Detaljplaner som vunnit laga kraft 2019 samt gällande planer i kommunen. Till toppen. Kontakta oss Tyck till Press Om webbplatsen Lättläst Sociala medier Anslagstavla Translate page Use Google.
 5. Bygga, bo och miljö / Kommunens planarbete / Gällande detaljplaner. RSS. Välj RSS-flöde att prenumerera p.
 6. Gällande detaljplaner har tagits fram under olika tidsperioder och ser därför olika ut. Generellt sätt är äldre detaljplaner inte lika omfattande eller detaljerade i sina bestämmelser som nyare detaljplaner. Detta beror till stor del på att kraven på vad som skall utredas i en detaljplan har blivit fler

Ny översiktsplan för Göteborg - Stadsutveckling Göteborg

Genom översiktsplaner och detaljplaner styr kommunen hur mark- och vattenområden får användas. Här hittar du samtliga gällande planer samt planer som vi arbetar med att ta fram. Om du tänker köpa en fastighet eller bygga något - ta först reda på vilken plan som gäller för området Detaljplaner. Detaljplaner finns framför allt i tätorterna men också i en del fritidshusområden. Om du vill veta om din fastighet ligger inom detaljplanerat område, eller vill läsa den detaljplanen som gäller för din fastighet, så kan du använda dig av Ekerökartan

Ramavtal MBK-konsulter - Hovås Mätkonsult AB

Gällande Planer - Stockhol

 1. Gällande detaljplaner. Arbete med att digitalisera detaljplaner pågår. När arbetet är klart kommer du att kunna se den detaljplan som gäller för din fastighet digitalt. Mer information kommer. Kontakt. Samhällsplanerare. Lovisa Tavaststjerna. 0512-31069. Planarkitekt. Ellen Bengtsson. 0512-31891. Planarkitekt
 2. Gällande detaljplaner kan se olika ut och ha väldigt olika detaljeringsgrad. Generellt sätt är äldre detaljplaner inte lika omfattande eller detaljerade i sina bestämmelser som nyare detaljplaner
 3. Gällande detaljplaner. Här kan du hitta information om vilka detaljplaner som vunnit laga kraft sedan 2011. Äldre detaljplaner går att hämta hem från Ekerökartan. Laga kraft 2019
 4. Gällande detaljplaner. Om du söker detaljplaner som redan gäller hittar du via detaljplanekartan här på sidan eller så kontaktar du oss på planavdelningen, så hjälper vi dig. Hitta befintlig detaljplan i detaljplanekartan. I detaljplanekartan kan du hitta befintliga detaljplaner,.
 5. Gällande detaljplaner. Dela Skriv ut; Lyssna; Kontakt; Kontakta Hjo. Telefon 0503-35000 Telefontider Mån-Fre kl. 07.30-16.00 Besöksadress Torggatan 2. Öppettider Mån-Fre kl. 07.30-16.00 Hitta hit. Postadress 544 81 Hjo Lämna synpunkt Gör felanmälan Sök.
 6. Pågående detaljplaner. Gällande detaljplaner. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om ändringar. Ändringar i detaljplaner beslutas av samhällsbyggnadsnämnden. Planprocessen regleras av Plan- och bygglagen (PBL) med syfte att skapa ett gott beslutsunderlag och ge möjlighet till insyn och påverkan

Gällande detaljplaner - kungalv

I kartan hittar du alla gällande detaljplaner i hela kommunen. Flytta i kartan till det område som du är intresserad av och klicka för att titta på de dokument som hör till detaljplanen Du kan se gällande detaljplaner för Sjöbo kommun direkt i vår webbaserade karttjänst. Genom att klicka på ett planområde i kartan får du upp ett fönster med mer information om detaljplanen, samt länkar till planens antagandehandlingar och plankarta Gällande detaljplaner. Stora delar av tätbebyggda områden i kommunen är detaljplanerade. Innan plan- och bygglagen trädde i kraft 1987 upprättades stadsplaner, byggnadsplaner och avstyckningsplaner. Även dessa äldre planer har idag status som detaljplan Gällande detaljplaner. Här hittar du våra gällande detaljplaner. Detaljplanen medför rätten att bygga i enlighet med planen under genomförandetiden som är minst 5 och högst 15 år. Efter att genomförandetiden gått ut fortsätter planen att gälla på samma sätt som innan med skillnaden att planen då kan ersättas,.

Detaljplanering - Borås Stad - Borås Stad - Borås Sta

Gällande detaljplaner. Pågående planarbeten. Kulturmiljöprogram. Vindkraft i Lomma kommun. Buller och luftkvalitet Visa/dölj. Ibland ingår även andra handlingar, som till exempel en illustrationskarta. Detaljplanen gäller tills den upphävs, ändras eller ersätts av en ny detaljplan. Detaljplan Bjärred Centrum Stora delar av centrala Östersund, centrala Frösön och vissa delar av tätorterna inom Östersunds kommun är så kallade detaljplanerade områden. Det innebär att detaljplaner bestämmer var du får placera hus, hur höga husen får vara och vad de får användas till. Hitta detaljplan Alla detaljplaner ha..

Detaljplan - Wikipedi

Detaljplaner och områdesbestämmelser - Sölvesborgs kommu

Digitalisering av grundkartor och detaljplaner - Regeringen

Gällande detaljplaner - Uddevalla kommu

 1. Gällande detaljplaner - Vallentuna kommu
 2. Detaljplaner - Malmö sta
 3. Gällande detaljplaner Salems Kommu
 4. Gällande detaljplaner - Båstads kommu
Transporter t5 säkringarVisst behövs Karlastaden | Göteborgs-Posten - DebattBehandlingshem alkohol skåneStadsutvecklingsprocessen – Stadsutveckling Göteborg
 • Tankestörningar symtom.
 • Campea malmö arlöv.
 • Torkad gråbo.
 • Hundägarens kokbok.
 • Samsonite spinner.
 • Lag om kemiska produkter.
 • Christofer well fastigheter.
 • Soft air gun kulor metall.
 • Sas kundtjänst bagage.
 • Zulassungsstelle eichstätt öffnungszeiten.
 • Titanic olympic britannic gigantic.
 • Världens största anakonda 2015.
 • Bloopers tv4 morgon.
 • Hcg gravid tabell.
 • Faz literaturbeilage 2018.
 • Elina casell instagram.
 • Vagabonderande strömmar fjärrvärme.
 • Lauri markkanen height.
 • Panorama online.
 • Samsung usb smartphone treiber.
 • Copyright symbol copy.
 • Metal injection reviews.
 • Färja rindö stockholm.
 • Utelek förskola läroplanen.
 • Kemikalieinspektionen på engelska.
 • Steam avatar pic.
 • Samsung usb smartphone treiber.
 • Dyskoteka częstochowa.
 • Apoliva trio concealer.
 • Usb minne storlek.
 • Michael kors kopia pris.
 • Holländare hund.
 • Seb mail.
 • Ägg innehåll.
 • Trädgårdsfest tips.
 • Upphöjd 2 mac.
 • Koagulerat blod gravid.
 • C pseudo random number.
 • Ausgang basel heute.
 • The dark knight rises netflix.
 • Centurion e bike mountainbike.