Home

Arbetsskadeanmälan afa

Om du har drabbats av en arbetsskada kan du få ersättning från oss, ibland även om du inte har fått någon ersättning från Försäkringskassan. Skicka in en anmälan om Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA, TFA-KL) eller, om du är statligt anställd, till Avtal om ersättning vid personskada (PSA), så utreder vi Skadeanmälan TFA/TFA-KL. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Försäkringsgivare är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag Omfattas du av Avtalspension SAF-LO, Kooperationens avtalspension eller KAP-KL/PFA, gäller anmälan samtidigt för Premiebefrielse- eller Avgiftsbefrielseförsäkring. 2 Fylls alltid i Välkommen till Arbetsmiljöverkets och Försäkringskassans e-tjänst Anmäl arbetsskada! Här hittar du de formulär som ska fyllas i vid anmälan om allvarliga olyckor, allvarliga tillbud och arbetsskador Du anmäler enklast via vår hemsida. Klicka på Logga in högst upp på sidan och identifiera dig med Bank-ID. Väljer du istället pappersblankett skickar du den till AFA Försäkring, 106 27 Stockholm. 2. 2. Du får ett meddelande från oss om att vi tagit emot anmälan. 3. 3. Arbetsgivaren går in och bekräftar din anställning 3. Vilken typ av arbetsskada eller personskada gäller anmälan? 4. Hur gick olyckan till? 4.1 Var inträffade olyckan? Precisera plats (t.ex. spårområde, kök, lastkaj, enskilt hem, skjutbana, skogsmark, verkstad

Arbetsgivaren ska då göra en anmälan till Försäkringskassan och till skyddsombudet. Försäkringskassan skickar sedan ett brev till den anställde och meddelar att anmälan har kommit in. Den som är egenföretagare skickar in anmälan själv Om du blivit sjuk på grund av mobbning eller kränkande särbehandling på arbetsplatsen ska det anmälas som en arbetsskada. När du blivit sjuk på grund av faktorer på arbetet ska arbetsgivaren göra en anmälan till Försäkringskassan. Om arbetsgivaren inte gör anmälan till Försäkringskassan kan du själv göra det här

Arbetsskadeförsäkring - läs mer och anmäl - AFA Försäkrin

Du som är arbetsgivare ska anmäla arbetsskador till antingen Försäkringskassan eller Arbetsmiljöverket, eller båda. Det är typen av arbetsskada som avgör vart anmälan går. Prata med skyddsombudet och den som har drabbats av skada Vid arbetsskada kan du få ersättning av AFA Försäkring och Försäkringskassan. Vem gör vad och vilka ersättningar finns? Titta in på Arbetsskadeguiden.s

Till AFA Försäkring kan man anmäla olycksfall i arbetet, färdolycksfall som inte omfattas av trafikförsäkring samt arbetssjukdom. Spara alltid kvitton och intyg som hänger ihop med arbetsskadan. Blanketten Skadeanmälan finns vanligen hos arbetsgivaren. Där finns uppgifter som ska fyllas i av arbetstagaren respektive arbetsgivaren Arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan. Det är viktigt både för dig som är skadad och för Försäkringskassan (och AFA Försäkring, vid vållandeprövning) att få veta vad man är enig respektive oenig om. Detta för att skapa större tilltro till uppgifterna Om en medarbetare skadar sig på arbetsplatsen, eller på väg till eller från arbetet, ska du som arbetsgivare anmäla arbetsskada

AFA trygghetsförsäkring prövar dina besvär bara om det är ett olycksfall eller om Försäkringskassan redan godkänt en arbetssjukdom. Om vi utgår från att lyftet var ett olycksfall, att det går att visa att sjukskrivningen orsakades av det och att dina besvär i dag beror på det kan du få ersättning från AFA för till exempel inkomstförlust och medicinsk invaliditet I Arbetsskadeguiden får du svara på några frågor om din skada eller sjukdom. När du är klar får du ett resultat som visar vilka ersättningar du kan ha rätt till och vem du behöver vända dig till Anmälan gör du enklast på AFA Försäkrings kundwebb. Till ansökan ska du bifoga: läkarintyg, arbetsgivarens arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan samt kvitton på kostnader i samband med arbetsskadan. Din arbetsgivare kompletterar din anmälan och skriver under AFA Försäkring. guide Internettjänsten. Med Internettjänsten för kooperativa tjänstepensioner blir administrationen enklare. Kundservice Trycksaker och blanketter. Under kundservice har vi samlat relevanta blanketter som rör ditt område som du enkelt kan ladda hem. Så här gör du för att Arbetsskadeanmälan. Vi som arbetsgivare har en skyldighet att göra en arbetsskadeanmälan till både Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan när en arbetsskada eller ett tillbud har skett som har eller kunde ha lett till personskada. Anmälan till Arbetsmiljöverke

Om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen så finns det ofta kompletterande arbetsskadeförsäkringar som regleras av AFA Försäkring. Sammanfattning och rekommendationer . Först och främst måste du anmäla din skada till arbetsgivaren. Han eller hon ska då i sin tur göra en anmälan till Försäkringskassan och till ett ev. Stäng din webbläsare och försök att logga in igen. Om det fortfarande inte fungerar, kontakta gärna vår support på telefon 08-696 49 49 För AFA Försäkring, som för parternas räkning hanterar de kollektivavtalade sjuk- och arbetsskadeförsäkringarna, är syftet med satsningen att minska antalet skador i arbetslivet. Idag hör pappersindustrin till de flitigaste användarna, där finns systemet (som där heter Pia) på så gott som alla fabriker Du ska själv göra en skadeanmälan till AFA Försäkring. Även här är det viktigt att utförligt beskriva hur, var och när skadan uppstod. Om ett motorfordon har varit inblandat i olyckan ska anmälan även göras till det försäkringsbolag där fordonet är försäkrat. Att tänka på vid anmälan. Skriv din anmälan sakligt och tydligt

 1. istrerar. Genom Trygghetsförsäkringen kan du få ersättning för inkomstförlust, kostnader, sveda och värk, vid rehabilitering, vid invaliditet, för fysiskt och psykiskt lidande av bestående art (lyte och men), särskilda olägenheter, för framtida kostnader samt vid dödsfall
 2. Försäkringskassan och AFA utreder om din anmälan kan ge ersättning för sjukdagar, inkomstförlust, läkemedelskostnader, sveda och värk eller för andra skador och besvär. Tänk på att alltid spara eventuella kvitton för utgifter som du har haft i samband med händelsen. Läs mer på Medarbetarwebben om ersättning vid arbetsskad
 3. Gör en arbetsskadeanmälan och meddela skyddsombudet. Har arbetsplatsen kollektivavtal är det även möjligt att den anställde kan ha rätt till ersättning från AFA Försäkring. Kontakta AFA Försäkring för att ta reda på detta. Hjälpte den här sidan dig? JA NEJ
 4. Arbetsskadeanmälan - Att göra efter din skada på jobbet. Beroende av vilken arbetsskada du åsamkats, kan du ha rätt till ersättning från en eller flera olika försäkringar. Därmed är det även möjligt att få ersättning från flera olika försäkringsbolag för samma skada
 5. st ett år framåt i tiden

Arbetsgivaren ska samråda med skyddsombudet om arbetsskadeanmälan och ge ombudet en kopia av anmälan. För att får ersättning från Försäkringskassan måste den skadade själv göra en ansökan hos Försäkringskassan. Detsamma gäller ersättning från trygghetsförsäkringen (AFA Försäkring) om arbetsgivaren har en sådan. Utrednin AFA Försäkring ger ersättning vid sjukdom, arbetsskada och arbetsbrist som bevisligen beror på skadlig inverkan i arbetet, på väg till/hem från arbetet eller vid tjänstgöring utomlands. Exempel på ersättning som man kan få gäller vårdresor, trasiga kläder, läkemedel och sjukvård etc AFA Försäkring. Om du har en privat olycksfallsförsäkring kan du ha rätt till ersättning från ditt försäkringsbolag. Minimera . text-speglad-enkat Komponentåtgärdsmeny ${title} ${loading} Åtgärder. Hjälp oss göra vår webbplats bättre. Svara på enkäten. Anmälan om arbetsskada ska göras till Försäkringskassan och till AFA Försäkring för anställda som omfattas av TFA-försäkringen. Arbetsskadeanmälan ska fyllas i av närmaste chef och arbetstagaren. Arbetsgivaren ska se till så att det finns blanketter på arbetsplatsen. Länk till blanketter hos Försäkringskassa

Anmäl allvarliga olyckor, allvarliga tillbud eller

Gör alltid arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan och till AFA Försäkring om du blir skadad på eller av jobbet! Det är mycket viktigt både för dig som skadad och för det fackliga arbetet Om inte, är det tyvärr ingen idé att anmäla skadan dit. Gör själva arbetsskadeanmälan på Försäkringskassans hemsida. Skicka in originalet till Försäkringskassan, ta en kopia och skicka den till Afa, tillsammans med en skadeanmälan som ni kan göra på Afas hemsida Tillsammans med arbetsgivaren ska du fylla i en arbetsskadeanmälan till AFA, som är det försäkringsbolag som administrerar arbetsskadeförsäkringen liksom en arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan. Om din olycka leder till sjukskrivning så gäller de vanliga reglerna om sjuklön och sjukpenning AFA (för dig som har kollektivavtal och omfattas av Trygghetsförsäkringen) Bra att veta: Din arbetsgivare är enligt lag skyldig att meddela arbetsskadan genom att underteckna anmälan. Arbetsmiljöombudet ska ta del av anmälningar om arbetsskador och skriva under dessa

För att få din arbetsskada godkänd behöver du bifoga tillräckliga underlag i din anmälan. Vi har gjort en checklista med allt du behöver veta God hygien är grundläggande för att förebygga smitta hos arbetstagare och undvika att sprida smitta vidare. Kunskap om hygieniskt arbetssätt och andra åtgärder för att skydda arbetstagare mot smitta är en viktig del i de nya föreskrifterna

Fast anställd/tillsvidare anställd Fast anställd eller tillsvidare anställd. Tidsbegränsad anställning Vikariat, tidsbegränsad anställning, provanställning, visstidsanställning, projektanställning samt kontrakterad utlandstjänstgöring inom det militära Vi är den myndighet som arbetar för din arbetsmiljö och ger stöd till arbetsgivare för att ingen ska skadas, bli sjuk eller dö på jobbet

Komplettera den gamla arbetsskadeanmälan med de uppgifter ni fått fram samt se till att din arbetsledare intyga­r att de nya uppgifterna är riktiga. Ofta vid avslag är uppgifterna i arbetsskadeanmälan inte utförliga och tillräckliga. Afa Försäkring godkände fyra procent invaliditet TFA-blanketten. Anvisningar: TFA-anmälan - så fyller du i den Många av uppgifterna som ska lämnas på skadeanmälan till TFA överensstämmer med de uppgifter som lämnas i arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan. Skillnaden är att det är den skadade som fyller i alla uppgifter förutom punkt 6-11 som fylls i av arbetsgivaren.. 1. Skadeorsak ska anges, och vid arbetssjukdom ska du. Beskriv hela händelseförloppet detaljerat utan personnamn. Inkludera vilka kemikalier, maskiner eller annan utrustning som var inblandat i händelseförloppet

Så går anmälan till - AFA Försäkrin

Arbetsskadeanmälan skall alltid göras till både F-kassan och afa-försäkring. -Olycksfall Oförutsedd, ofrivillig, plötslig yttre händelse. Även våld/hot/misshandel. Ersätter faktiska kostnader samt inkomstförlust från dag 1. Spara alla originalkvitton för omkostnader. - Färdolycka Resa till och från arbetet. Ersätter ej. Det är arbetsgivaren som har ansvaret för att arbetsmiljön är sund och säker, att kränkande särbehandling förebyggs och att drabbade tas om hand Hitta din avdelning. IF Metall är organiserat i 35 avdelningar runt om i landet. Varje avdelning publicerar lokal information som du enkelt kan följa När din chef skriver under din arbetsskadeanmälan innebär det enbart att hen tagit del av att du har gjort en anmälan och intygar din anställning. AFA Försäkring, 106 27 Stockholm. Ta gärna hjälp av ditt skyddsombud om det finns på din arbetsplats AFA Försäkring, (2013). AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO: Försäkringsvillkor och bestämmelser Landsorganisationen i Sverige (LO), (2013). Grundbok för försäkringsinformatörer 2013. Stockholm: LO. Se även AFA Försäkring, Arbetsskad

Arbetsskadeanmälan ska alltid göras För att få ersättning från TFA-KL måste du anmäla din arbetsskada till AFA Trygghetsförsäkring. Via AFAs webbplats kan du göra en anmälan eller hämta en blankett för anmälan. Kom ihåg att också anmäla din arbetsskada till Försäkringskassan Kakor på Försäkringskassan. På forsakringskassan.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig Arbetsskada är enligt Socialförsäkringsbalken SFB, en skada till följd av olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet.Samma lag innehåller bestämmelser om vilka ersättningar den skadade har rätt till vid arbetsskada

Ska du göra en anmälan eller ansöka om tillstånd gör du det via en e-tjänst eller blankett. Här hittar du även sökbara register Du ansöker om ersättning hos AFA Försäkring som gör en försäkringsjuridisk bedömning. Skicka en skriftlig ansökan till PSA-nämnden (blankett AFA F7099 04-10 1). Blanketten ska vara undertecknad av dig som skadats, arbetsgivaren och skyddsombudet. Kopior av läkarintyg, kvitton på kostnader och kopia av arbetsskadeanmälan ska bifogas Arbetsskadeanmälan som skickas till Försäkringskassan Polisanmälan vid anmälan av rån, hot eller misshandel Jag medger att AFA Försäkring (AFA Sjukförsäkringsaktiebolag, AFA Trygghets- försäkringsaktiebolag och AFA Livförsäkringsaktiebolag), har rätt att av läkar • arbetsgivarens arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan • kvitton på kostnader i samband med arbetsskadan. Arbetsgivaren kompletterar din anmälan och skriver under. AFA Försäkring tar emot din anmälan. En handläggare går igenom din anmälan och hör av sig om du behöver komplettera något. AFA Försäkring skickar ett beslut til AFA Försäkring påbörjar nu sin handläggning av anmälan. Den anställda kan följa sitt ärende genom att logga in på Mina sidor på afaforsakring.se. AFA Försäkring lämnar besked till den anställda om eventuell ersättning för till exempel inkomstbortfall, merkostnader eller sveda och värk

Arbetsskadeanmälan Försäkringskassan (pdf) Arbetsskadeanmälan AFA Försäkring (extern länk) Dokumentera rehabiliteringssamtal (Word-fil) Mall handlingsplan (Word-fil) Mall riskbedömning (Word-fil) Tillbudsanmälan (pdf Arbetsskadeanmälan, som görs hos Försäkringskassan eller på nätet, Afa Försäkring godkände fyra procent invaliditet. Jag hade tidigare fått diagnosen PTSD men min hälsa försämrades kraftigt efter misshandeln och nu efter sex år kan jag inte jobba alls Genom kollektivavtalen försäkrar AFA anställda inom den privata sektorn, kommuner och regioner. Till en anmälan om arbetsskada behövs läkarintyg, arbetsskadeanmälan, ansökan om ersättning samt en arbetsplatsutredning som beskriver vad du varit utsatt för i ditt arbete Om du skadas på, till eller från jobbet kan du få ersättning från kollektivavtalets arbetsskadeförsäkring, TFA. Ersättningen från TFA varierar beroende på hur allvarliga dina skador är och hur länge du är sjukskriven

Student som drabbas av arbetsskada enligt definitionen ovan ska göra arbetsskadeanmälan på samma sätt som anställd. Student ska vidare anmäla sin skada till Kammarkollegiet i de fall skadan medför kostnader överstigande 500: Vid frågor om AFA/PSA-försäkringen, kontakta deras kundcenter, tfn 0771-88 00 99 Arbetsskadeanmälan (till både Försäkringskassan och AFA försäkring) bör göras. Föreskriften AFS 1993:2 innehåller en lista på de punkter som bör tas upp i arbetsskadeanmälningarna. Kollektivavtalade försäkringar Inkomstbortfall Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) högst 372 000 kr 2019, som ger en högsta sjukpenning på 791 kr/dag år 2019. Från AGS sjukförsäkring i AFA får man cirka 12.5% till i ersättning. TFA vid olycksfall och vissa färdolycksfall. Vid olycksfall i arbete ska arbetsskadeanmälan snarast skrivas med produktionsledare och med skyddsombud.

Fora är den oberoende valcentralen för Avtalspension SAF-LO som guidar företag och anställda rätt i sin kollektivavtalade pensions- och försäkringslösning Många som drabbas av hot och våld i kommuner och landsting missar ersättning från den arbetsskadeförsäkring som de har via sitt kollektivavtal. Även om man inte sjukskriver sig kan man få ersättning för sveda och värk. Men det vet inte alla. Arbetsgivare och fack måste uppmana de drabbade att anmäla sin skada till AFA Försäkring Det krävs en separat anmälan till AFA Försäkring. Som företagare ska du anmäla arbetsskadan till Försäkringskassan och skyddsombudet. Se Att anmäla arbetsskada. Om du har frågor om regler kring arbetsskador, kontakta Arbetsmiljöverket. 53% (av 91 läsare) hade nytta av den här informationen Den kan även gälla om din arbetsgivare har tecknat försäkringen separat, utan kollektivavtal. Om du omfattas av TFA -försäkring ansvarar du själv för att anmäla din skada till AFA Försäkring. Om skadan uppstått på väg till eller från arbetet och omfattas av trafikförsäkringen ska du anmäla skadan till trafikförsäkringsbolaget

Upprätta alltid en arbetsskadeanmälan. Vid arbetsrelaterad sjukskrivning ska det alltid upprättas en arbetsskadeanmälan. Det är viktigt för att du som individ ska få rätt till ersättning. Trots detta saknas arbetsskadeanmälan i de allra flesta fall i finansbranschen Anmälan till AFA Försäkring, TFA (Arbetsskadeförsäkringen) Arbetsgivaren är ansvarig för att en sådan uppföljning görs. I blanketten för arbetsskadeanmälan handlar avsnitten 4, 5 och 7 om just detta. Årlig sammanställning

En arbetsskada är en personskada eller en sjukdom som beror på olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet. Vissa smittsamma sjukdomar räknas också som arbetsskador. Begreppet arbetsskada innefattar följande: Olycksfall i arbetet I första hand avses olycksfall som inträffar på den egna arbetsplatsen, men också olyckor som inträffar under tjänsteresa eller utbildning När du har anmält en skada till försäkringsbolaget ska de så fort som möjligt bedöma om den är ersättningsbar. De är också skyldiga att se till du får rätt ersättning, även om du inte själv känner till vad den är Blir hälsobesvären långvariga och bestående bör du göra en arbetsskadeanmälan, även om det inte brukar upattas av den som förorsakat skadan. Den psykiska påfrestningen innebär för många en passivitet, som är förödande i sig. Försök att ta dig samman och var aktiv Drygt 4 000 engagerade arbetsgivare med 135 000 anställda inom kooperation, civilsamhälle, idéburen välfärd och samhällsnytta

Anmäla arbetsskada - Arbetsmiljöupplysninge

- Slutsatsen blir att de försäkrade har svårt att få gehör. Det gäller särskilt för kvinnor, säger Sara Stendahl. För att få följderna av trakasserier och mobbning godkända som arbetsskada gäller dels att de uppfyller det generella arbetsskadebegreppet, dels att undantagsbestämmelsen i Socialförsäkringsbalken inte slår till AFA:s personskadeförsäkring - PSA. Vid personskada kan du som medarbetare söka ersättning från AFA:s personskadeförsäkring för anställda i statliga myndigheter, PSA. PSA kan lämna ersättning för läkarvård, mediciner, inkomstbortfall både under den akuta sjuktiden och om arbetsskadan ger bestående invaliditet

Alla som var närvarande vid tillfället av rånet ska göra en arbetsskadeanmälan till AFA. Det är inte bara fysiska skador som ska anmälas utan även psykiska skador, som kan leda till sjukskrivningar längre fram Arbetsskadeanmälan skall alltid göras till både F-kassan och afa-försäkring. -Olycksfall Oförutsedd, ofrivillig, plötslig yttre händelse. Även våld/hot/misshandel. Ersätter faktiska kostnader samt inkomstförlust från dag 1. Spara alla originalkvitton för omkostnader Jag gick till min husläkare för att kolla hur allvarlig skadan var (tack och lov ingen bruten handled) och därefter gjorde jag en arbetsskadeanmälan till AFA försäkring . Självklart hade jag informerat min arbetsgivare om vad som hänt och berättat att försäkringsbolaget skulle ta kontakt Anmäl skadan till chefen och se till att arbetsgivaren gör en arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan. Anmälan görs antingen via Anmäl arbetsskada eller på Försäkringskassans webbplats. Om du omfattas av Trygghetsförsäkring vid arbetsskada ansvarar du själv för att anmäla din skada till AFA Försäkring

Anmäl mobbning som arbetsskada - Visio

Om du eller någon av dina kollegor blir utsatta för hot eller våld på din skola, förskola eller fritidshem - måste ni agera rätt. Det är lätt att bli chockad och antingen överreagera eller avfärda situationen, så ta stöd i andra och följ några enkla steg Arbetsskadeanmälan skall du även skicka till; Försäkringskassan, Facket. Arbetsmiljöverket. AFA-försäkringar. Du skall också ha en blankett från AFA och göra en särskild skadeanmälan dit; TFA-skadeanmälan. Ring AFA-försäkringar.08-6964000. 6) Be att dina anhöriga skriver ett intyg, om hur du fungerade före och efter din. Anmälan: Arbetsskadeförsäkring (TFA) - yrkesfiskare - AFA Försäkrin Fora administrerar Avtalspension SAF-LO och de kollektivavtalade försäkringarna. Hos Fora tecknar företag och organisationer försäkringar och tjänstepension för sina anställda. Försäkringarna är en del av kollektivavtalet för företag som är privat-, kommun- eller landstingsägda. Även företag som inte har kollektivavtal kan teckna försäkringar hos Fora

Anmäl arbetsskador - Arbetsmiljöverke

Om du råkar ut för en arbetsskada ska Försäkringskassans arbetsskadeanmälan fyllas i. Det gör du tillsammans med din chef. Du ska också fylla i en arbetsskadeblankett från AFA Försäkring. Länk till den elektroniska blanketten hittar du under 'se även' i slutet på artikeln Om du råkar ut för en olycka på arbetsplatsen eller på väg till och från arbetet ska din arbetsgivare och du göra en arbetsskadeanmälan till försäkringskassan (finns pappersblankett som endast går till försäkringskassan) eller arbetsmiljöverket (digital anmälan som går till båda myndigheterna) och AFA Om du skulle bli sjuk kan du få ersättning från din tjänstepension. Ersättningen heter ITP Sjukpension och det är Alecta som betalar ut den Välkommen till Fora. Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden Detta är en forumtråd från Garage

AFA Försäkring - kollektivavtalade försäkringar - AFA

Observera att även om arbetsskadeanmälan har gjorts före dödsfallet så måste dödsfallet anmälas som en . ny arbetsskada. Anmälan ska göras till både Försäkringskassan och till AFA. En särskild ansökan om ersättning måste dessutom ställas till Försäkringskassan FIRA FREDAG MED FACKLIG FRAMGÅNG Efter avslag på en arbetsskadeanmälan till AFA tog medlemmen kontakt med Kommunal. Tack vare detta upptäcktes det att.. Jag är medlem i Kommunal sedan många år och arbetar som bussförare på Nobina. Jag råkade ut för en arbets­skada på jobbet när jag befann mig i depån och blev påkörd av en kollega. Men dagen jag blev skadad gjorde jag misstaget att vara lojal med företag och resenärer, så jag fortsatte att jobba några timmar till. Först efter arbets­dagens slut lämnade jag rapport om.

Så anmäler du en arbetsskada - Suntarbetsli

Som chef ansvarar du för att anmäla tillbud, risk och arbetsskador. Allvarliga arbetsskador/tillbud anmäls utan dröjsmål till KTH:s larmnummer 08-790 77 00 och till Arbetsmiljöverket (anmalarbetsskada.se eller telefonnummer 010-730 90 00) Fora är valcentral för tjänstepension Avtalspension SAF-LO. På Mina sidor väljer du pensionsförvaltare, återbetalningsskydd och familjeskydd, flyttar ditt pensionskapital och ser vilken arbetsgivare som betalat in pengar En olycksfallsförsäkring hjälper dig att skapa trygghet vid olika händelser i livet. Med vår olycksfallsförsäkring får du hjälp om oturen är framme Petra Lehto, som är skyddsombud på sin arbetsplats, har flera gånger bett om skyddsutrustning, men blivit nekad. Den 2 april blev Petra Lehto sjuk och har sedan dess varit hemma från jobbet. Strax.. Jag ska också göra en arbetsskadeanmälan till Afa och Försäkringskassan. Hon har varit sjuk i nästan två veckor. I går trodde hon att hon var på väg att bli bättre. - Men i dag vaknade jag med huvudvärk och feber. Kommunal i Norrbotten har tidigare uttryckt stark kritik mot Kiruna kommun

Arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan - blankettguiden

Asha är 38 år och bor i Vargön. För några år sedan gick hon igenom en lång och tung process gentemot sin dåvarande arbetsgivare gällande kränkande särbehandling. Med hjälp av Kommunal fick hon tillslut rätt - i alla instanser Jag är sedan ett halvår sjukskriven på grund av ryggproblem, som jag fick efter en olycka på jobbet. Jag jobbar som undersköterska och kan nu inte lyfta något eller någon ens med hjälpmedel. Frågan är hur länge detta tillstånd ska vara. Jag har förstått att det är viktigt med arbetsskadeanmälan och jag har också skickat in en sådan till Försäkringskassan

Skador i arbetet - Försäkringskassa

Försäkringskassan och AFA utreder om din anmälan kan ge ersättning för sjukdagar, inkomstförlust, läkemedelskostnader, sveda och värk eller för andra skador och besvär. Tänk på att alltid spara eventuella kvitton för utgifter som du har haft i samband med händelsen. Läs mer om ersättning vid arbetsskad Utöver skadeanmälan till arbetsgivare och Försäkringskassan skall man även sända in en arbetsskadeanmälan till AFA, Men sedan skall man vara medveten om att när det gäller AFA så måste man tyvärr själv skriftligen begära att få ut ersättning från AFA trots att man skickat in både anmälan om arbetsskada + läkarutlåtande Tänk på att alla som var närvarande vid tillfället för rånet skall göra en arbetsskadeanmälan till Afa Försäkring, för det är inte bara fysiska skador som skall anmälas utan även psykiska. Charlotta, facklig rådgivare, Handels Direk Efter avslag på en arbetsskadeanmälan till AFA tog medlemmen kontakt med Kommunal. Tack vare detta upptäcktes det att arbetsgivaren uppgivit fel uppgifter i anmälan. Kommunal tog då kontakt med arbetsgivaren som fick göra en rättelse vilket ledde till att medlemmen fick rätt till ersättning arbetsskadeanmälan ohos AFA Försäkring, och glöm inte att din arbetsgivare ska skriva un der anmälan . Hur får jag ersättning? - Du måste ansöka om ersättning från Försäkringskassan. Det är bra att gå till läkare för att kunna styrka skadan medicinskt. I ansö - kan ska du bifoga en kopia av läkarintyget. Se även till att spar

 • Plugga till sjuksköterska i polen.
 • Ebba von eckermann textilier.
 • Jag är här mina dennert.
 • Probleme peugeot partner 2.0 hdi.
 • Lotusblomma yoga.
 • Cardskipper pris.
 • Nhl 18 world cup.
 • Franchise kalmar.
 • Boudoir photos.
 • Judy garland somewhere over the rainbow.
 • Lawrence of arabia wiki.
 • Bror köpenhamn.
 • Ekonomiska kretsloppet utan bank.
 • Kinesiskt horoskop 2018 ormen.
 • Toyota prius plug in hybrid begagnad.
 • Reitan convenience academy.
 • Add och matematik.
 • Apoliva trio concealer.
 • Diogenes of sinope.
 • Lookup svenska excel.
 • Wrede fastighetsmäkleri lägenheter till salu östermalm.
 • Röthbachfall wasserfall am königssee.
 • Halsskyddströja bauer premium sr..
 • Axe body wash.
 • Lego batman 70909.
 • Plaid shirt.
 • Suzanne collins filmer.
 • Vitiligo bilder.
 • Mjuk och len presentkort.
 • Skönhetsvård kungsholmen.
 • Hovs kyrka skåne.
 • How to login wordpress localhost.
 • Fk 5456 english.
 • Hur många heter alva.
 • Synonym till skulle.
 • Jupiter atmosfär.
 • Mira byggeprodukter.
 • Sprüche die zu herzen gehen whatsapp.
 • Tolkien.
 • Lediga jobb medicinteknisk ingenjör.
 • Tvåkammarriksdag betydelse.